"Lynchian, adj." OED Online. Oxford University Press, March 2022. Web. 24 May 2022.

"Lynchian, adj." OED Online, Oxford University Press, March 2022, www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/69513711. Accessed 24 May 2022.

"Lynchian, adj.". OED Online. March 2022. Oxford University Press. https://www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/69513711 (accessed May 24, 2022).