"Lynchian, adj." OED Online. Oxford University Press, September 2022. Web. 5 December 2022.

"Lynchian, adj." OED Online, Oxford University Press, September 2022, www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/69513711;jsessionid=F470E409A2FD148179DE83E3C4E4A513. Accessed 5 December 2022.

"Lynchian, adj.". OED Online. September 2022. Oxford University Press. https://www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/69513711;jsessionid=F470E409A2FD148179DE83E3C4E4A513 (accessed December 05, 2022).